Caernarfon Airport, Caernarfon, United Kingdom (N, EGCK)