Mananara Nord Airport, Mananara, Madagascar (WMR, FMNC)