Nizhny Novgorod Strigino International Airport, Nizhniy Novgorod, Russia (GOJ, UWGG)