Tonopah Airport, Tonopah, United States (TPH, KTPH)